ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് ഹിംഗഡ് ബ്രോക്ക് ഹാൻഡ്‌ലർ

ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് ഹിംഗഡ് ബ്രോക്ക് ഹാൻഡ്‌ലർ

Forklift hinged broke handler It's mainly applied to the efficient carrying, loading, unloading and stacking of bulk goods without pallet in the waste reusing industries, such as waste paper recycling, paper making plants, waste metal recycling, rubbish transfer stations, etc ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഫൈബർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഹിംഗഡ് ബ്രോക്ക് ഹാൻഡ്‌ലർ

ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഫൈബർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഹിംഗഡ് ബ്രോക്ക് ഹാൻഡ്‌ലർ

Features High strength steel structure design ,meet user efficient continuous operation. The one-way valve clamp of arm oil cylinder has the function to guarantee the pressure ,to ensure the safe and reliable in the process of use. Specification Videos Note ...
കൂടുതല് വായിക്കുക